VĂN PHÒNG TẠ UYÊN

028 6275 6688

VĂN PHÒNG TẠ UYÊN

Ngày đăng: 07/01/2020

Thời gian: 2018

Địa điểm: Tạ Uyên, Q5

Qui mô công việc: 1 hầm, 10 tầng, 2633 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế.