Loading...
Loading...
DỰ TÍNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍNH XÁC 100%
Loading...

Danh mục tin tức

tin tức hot

DỰ TÍNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍNH XÁC 100%

Có phải bạn đang có dự định đầu tư xây dựng nhưng chưa biết cách dự toánchi phí đầu tư xây dựngnhư thế nào? Thì những thông tin trong bài viết này chắc chắn sẽ rất có ích với bạn.

Căn cứ theo thông tư số 9 của Bộ Xây Dựng ban hành năm 2019, bộ trưởng bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lí chi phí đầu tư xây dựng một cách hiệu quả nhất.

Bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp lại những yếu tố quan trọng nhất trong thông tư này giúp bạn để bạn biết cách dự tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chính xác nhất.

Dự tính chi phí đầu tư xây dựng một cách chính xác nhất

Dự tính chi phí đầu tư xây dựng một cách chính xác nhất

Căn cứ theo điều 3 của Thông tư số 9, ban hành năm 2019 thì toàn bộ nội dung sơ bộ của tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng đã được ghi rõ tại điều này như sau:

Điều 3. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư – chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1. Nội Dung Sơ Bộ Tổng Mức Đầu Tư

– Tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 4Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lýchi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

– Trong đó chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án,chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được quy định cụ thể như sau:

a) Chi Phí Xây Dựng

– Chi phí thiết bị gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Thông tư này.

b) Chi Phí Quản Lý Dự Án

Gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, cụ thể như sau:

 • Giám sát công tác khảo sát xây dựng;
 • Tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình;
 • Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;
 • Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
 • Lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng;
 • Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng;
 • Quản lý hệ thống thông tin công trình
 • Thu thập và cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;
 • Lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình;
 • Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;
 • Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
 • Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu;
 • Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;
 • Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
 • Tổ chức và thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Nghiệm thu, bàn giao công trình;
 • Khởi công, khánh thành (nếu có), tuyên truyền quảng cáo;
 • Xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng;
 • Các công việc quản lý của cơ nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Các công việc quản lý dự án khác.

c) Nội Dung Chi Phí Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng

Gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn khác nhau theo trình tự đầu tư xây dựng gồm:

Giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Cụ thể như sau:

 • Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng.
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
 • Thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ của dự án;
 • Thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
 • Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
 • Thiết kế xây dựng công trình;
 • Thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng;
 • Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;
 • Lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;
 • Thẩm tra an toàn giao thông;
 • Ứng dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) (nếu có);
 • Tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn);
 • Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
 • Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);
 • Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có);
 • Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;
 • Thực hiện các công việc tư vấn khác.

Riêng đối với chi phí khảo sát xây dựng gồm :

 • – Chi phí trực tiếp
 • – Chi phí gián tiếp
 • – Thu nhập chịu thuế tính trước
 • – Thuế giá trị gia tăng được xác định và quản lý như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng.

d) Chi Phí Khác

Gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng định mức hoặc dự toánchi phí tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với chế độ chính sách để thực hiện các công việc của dự án gồm các chi phí sau:

 • Rà phá bom mìn, vật nổ;
 • Bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng;
 • Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình (nếu có);
 • Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;
 • Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
 • Công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp phải thuê chuyên gia cùng thực hiện);
 • Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án
 • Vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh.
 • Lãi vay trong thời gian xây dựng
 • Chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (sau khi trừ giá trị sản phẩm thu hồi được)
 • Các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định
 • Các chi phí khác (nếu có)

2. Lập Báo Cáo Kinh Tế – Kỹ Thuật Đầu Tư Xây Dựng

– Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

– Nội dung tổng mức chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

3. Sơ Bộ Tổng Mức Đầu Tư Xây Dựng

– Đối với dự án sử dụng vốn phát triển chính thức (gọi tắt là ODA)

– Dự án PPP thì ngoài các nội dung được tính toán trong sơ bộ tổng mức đầu tư.

– Tổng mức đầu tư xây dựng nói trên còn được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác cho phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn này theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về việc tính toánchi phí tư vấn đầu tư xây dựng mà chúng tôi muốn gợi ý đến bạn.

Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho bạn nhé.

 • Chia sẻ qua viber bài: DỰ TÍNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍNH XÁC 100%
 • Chia sẻ qua reddit bài:DỰ TÍNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍNH XÁC 100%

bài viết liên quan

Lưu ý khi chọn nhà thầu xây dựng khách sạn uy tín, chất lượng

So với xây dựng nhà ở thông thường, việc thi công xây dựng khách sạn đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn trọng, tính toán chi tiết. Vì vậy, chủ đầu tư cần tìm đến một nhà thầu xây dựng khách sạn chuyên nghiệp, có uy tín để đảm bảo tính thẩm mỹ, tiện ích cũng như độ bền của công trình. 

Công ty Nguyên Phát - Thầu xây dựng trường học uy tín

Trong lĩnh vực xây dựng hiện nay, các nhà thầu xây dựng trường học không thiếu. Khá đa dạng và phong phú, cả về hình thức lẫn quy mô. Trong số nhiều cái tên được mọi người nhắc đến Nguyên Phát là một cái tên được nhắc đến rất nhiều. Công ty Nguyên Phát - Thầu xây dựng trường học uy tín và được không ít trường học lựa chọn. 

Thiết kế trường mầm non đẹp cần lưu ý gì?

Để đảm bảo thiết kế trường mầm non đẹp, ngoài việc tìm được đơn vị thiết kế và thi công có kinh nghiệm, chủ đầu tư cần hiểu những yêu cầu về quy chuẩn cũng như các yếu tố khác có liên quan. Bài viết sau sẽ đưa ra những lưu ý trong thiết kế trường mầm non sao cho đảm bảo thẩm mỹ và đúng quy chuẩn để tham khảo.

Thiết kế và thi công nội thất nhà trẻ quan trọng như thế nào?

Một trong những tiêu chí để các bậc cha mẹ chọn lựa trường học cho con chính là phong cách thiết kế của trường. Chính vì vậy, chủ đầu tư cần hiểu rõ về tầm quan trọng cũng như những lưu ý đối với vấn đề thiết kế và thi công nội thất nhà trẻ. 

Tiêu chí chọn đơn vị thiết kế và thi công nhà trẻ

Việc chọn được đơn vị thiết kế và thi công nhà trẻ có uy tín là rất quan trọng để làm nên công trình trường mầm non đạt chất lượng cao nhất. Do đó nhiều tiêu chí cần được đưa ra xem xét, cân nhắc chứ không riêng yếu tố giá cả hay tiến độ. Bài viết sau sẽ gợi ý một số tiêu chí quan trọng không thể bỏ qua trong lựa chọn nhà thầu thiết kế thi công nhà trẻ.